Όροι & Προϋποθέσεις

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΣ.

Καλωσορίσατε στις ιστοσελίδες της USB BANK PLC. Πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν. Χρησιμοποιώντας/επισκέπτοντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του Δικτυακού μας τόπου τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεστε και δεσμεύεστε με αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και κανονισμούς που αναφέρονται πιο κάτω ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ/Η ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΥΤΗΣ.

Οι παρόντες όροι και κανονισμοί ισχύουν ΜΟΝΟ όσον αφορά την πρόσβαση στις και/ή τη χρήση των ιστοσελίδων μας και ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικυακού μας τόπου χωρίς να επηρεάζονται οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που τυχόν διατηρείτε και/ή έχετε προβεί με την Τράπεζα USB BANK PLC.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Τράπεζας USB BANK PLC προστατευόμενα από τους τοπικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, και διατίθενται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας για προσωπική χρήση μόνο. Συνεπώς, απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση, διανομή, αναπαραγωγή, πώληση, φόρτωση «Download », αναδημοσίευση, μετάφραση ή τροποποίηση, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Τράπεζας USB BANK PLC εκτός όπου το επιτρέπει ο Νόμος Περί Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και εκτός όπου προνοείται διαφορετικά περί του αντιθέτου στους παρόντες όρους και κανονισμούς.

Εμπορικά Σήματα

Τα σήματα, εικόνες, γραφικές παραστάσεις, εικονίδια, απεικονίσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που περιγράφονται στο Δικτυακό μας τόπο, καθώς και το Logo της Τράπεζας και/ή οιεσδήποτε επωνυμίες που εμφαίνονται στις ιστοσελίδες της Τράπεζας USB BANK PLC αποτελούν ιδιοκτησία και/ή είναι καταχωρημένα σήματα της Τράπεζας USB BANK PLC. Συνεπώς, απαγορεύεται η αντιγραφή, απομίμηση ή χρήση αυτών, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Τράπεζας USB BANK PLC. Η εμφάνιση τους στο διαδικτυακό μας τόπο δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ότι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τον δικό μας δικτυακό τόπο.

Συνδέσεις (links ) προς άλλους Δικτυακούς τόπους (sites )

Αυτός ο δικτυακός τόπος δύναται να συνδέεται και να παραπέμπει σε άλλους δικτυακούς τόπους (web sites ) οι οποίοι ελέγχονται και προσφέρονται από τρίτα πρόσωπα. Συνεπώς, η Τράπεζα USB BANK PLC δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε πληροφορίες, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στις ιστοσελίδες τρίτων οι οποίοι συνδέονται με το δικτυακό μας τόπο. Παραπέμποντας σε άλλο δικτυακό τόπο η Τράπεζα USB BANK PLC δεν εγγυάται ή συστήνει οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιέχονται σε τέτοιο δικτυακό τόπο και ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε προβληματικά προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται ή διαφημίζονται σε τέτοιους Δικτυακούς τόπους. Επίσης η πολιτική και διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων ενός Δικτυακού τόπου δύναται να διαφέρει από αυτήν του Δικτυακού μας τόπου και να προσφέρει λιγότερη ασφάλεια.

Y ποχρεώσεις του Χρήστη/Επισκέπτη

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα αυτή, συμφωνείτε:

(α) να μην διακόπτετε ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμβαίνετε στην ασφάλεια που παρέχεται στην Ιστοσελίδα μας, να απέχετε από κάθε καταχρηστική χρήση της Ιστοσελίδας μας ή/και του περιεχομένου και/ή των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου και των συστημάτων παροχής αυτών των υπηρεσιών.

(β) να μην διακόπτετε ή με οποιονδήποτε τρόπο ενοχλείτε άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν και/ή έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο και/ή άλλους Δικτυακούς τόπους στους οποίους παραπέμπει ή συνδέεται ο Δικτυακός μας τόπος.

(γ) να μην προσπαθήσετε να εξασφαλίσετε πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Τράπεζας USB BANK PLC, όπου τέτοια συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση απαιτείται ρητά από τους παρόντες όρους και κανονισμούς.

(δ) να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις διατάξεις του Κυπριακού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, οφείλετε να συμπεριφέρεστε κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψης σας και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των όρων της παρούσας η Τράπεζα USB BANK PLC έχει το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους του παραβάτη επισκέπτη / χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

(ε) να συμπεριφέρεστε κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψης σας και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και κανονισμοί θα διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο. Συμφωνείτε ότι για επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους και κανονισμούς ή/και την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία τα Κυπριακά Δικαστήρια.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να ενάγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Διαθεσιμότητα

Η ιστοσελίδα αυτή δεν προορίζονται για διάθεση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου τέτοια διάθεση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία.

Περιορισμός ευθύνης - Disclaimer

Η Τράπεζα USB BANK PLC καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο του Δικτυακού της τόπου να είναι ακριβές, πλήρης, ορθό, σαφές, να είναι δεόντως συμπληρωμένο ή ενημερωμένο να διέπεται από χρονική εγγύτητα και όσο είναι εφικτό να μην περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Παρόλα αυτά όμως η Τράπεζα USB BANK PLC δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται αν τέτοιες πληροφορίες και ή το περιεχόμενο του Δικτυακού της τόπου δεν είναι ως αναφέρεται πιο πάνω. Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες και/ή τα στοιχεία που παρέχονται στην Ιστοσελίδα της Τράπεζας USB BANK PLC είναι για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την Τράπεζα. Συνεπώς, οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται και/ή πράξη που εκτελείται βασιζόμενη σε τέτοιες πληροφορίες θα θεωρείται ότι λαμβάνεται με καθαρά δική σας ευθύνη και η Τράπεζα σε καμία περίπτωση αναλαμβάνει ή δύναται να θεωρείται υπεύθυνη να αποζημιώσει οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο για τυχόν απώλεια ή ζημιά ή έξοδα τυχόν υποστεί ως αποτέλεσμα της χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας αυτής.

Οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας αυτής, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, διασυνδέσεις ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» χωρία καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Τράπεζα USB BANK PLC, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας και καταλληλόλητας.

Η Τράπεζα USB BANK PLC σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη και την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της. Ως εκ τούτου η Τράπεζα USB BANK PLC σε καμία περίπτωση ευθύνεται για τυχόν συνεπακόλουθες ζημιές ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημιά, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενης από την χρήση του Δικτυακού της τόπου.

Δια του παρόντος συμφωνείτε ρητά ότι χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα αυτή, συμπεριλαμβανομένου όλου του περιεχομένου, καθώς και των στοιχείων (data ) ή προγραμμάτων (software ), τα οποία παρέχονται, μεταφορτώνονται ή υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από ή μέσω του Δικτυακού μας τόπου, με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε και παραδέχεστε ότι θα έχετε αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή απώλεια υποστείτε ή υποστεί ο ηλεκτρονικός σας υπολογιστής από την μεταφόρτωση τέτοιων δεδομένων καιή προγραμμάτων και/ή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας.

Όσο το επιτρέπει η σχετική Νομοθεσία, η Τράπεζα USB BANK PLC και οι εξαρτώμενες της αποποιούνται οιασδήποτε ευθύνης, είτε ρητής ή έμμεσης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, αναφορικά με την καταλληλόλητα και εμπορευσιμότητα των προϊόντων και/ή πληροφοριών και/ή υπηρεσιών. Καμία προφορική ή γραπτή πληροφορία που παρέχεται από την Τράπεζα USB BANK PLC και/ή τις εξαρτώμενες και/ή υπαλλήλους και/ή αντιπροσώπους και/ή υπηρέτες και/ή διευθυντές και/ή συμβούλους και/ή συνεργάτες και/ή εμπόρους αυτής δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως εγγυημένη πληροφορία. Και εν πάσει περιπτώσει δεν πρέπει να βασίζεστε σε οιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες ή συμβουλές.

Στην περίπτωση δημοσίευσης από τους επισκέπτες/χρήστες προσωπικών τους στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών, αποδέχονται με την παρούσα την πλήρη και αποκλειστική τους ευθύνη για τις όποιες συνέπειες, όπως παρενοχλήσεις από τρίτους.

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Τράπεζα USB BANK PLC σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει οποιαδήποτε πληροφορία και/ή προϊόντα και/ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα άτομα στον ή μέσω του Δικτυακού της τόπου. Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς, η Τράπεζα USB BANK PLC και οι εξαρτώμενες αυτής αποποιούνται οιασδήποτε ευθύνης και δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, χρονική εγγύτητα ή διαθεσιμότητα του περιεχομένου ή των προϊόντων που παρέχονται ή διατίθενται από τρίτα πρόσωπα μέσω του Δικτυακού μας τόπου.

Η Τράπεζα USB BANK PLC δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/ επισκέπτη της ιστοσελίδας, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας και για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε παράβαση των πιο πάνω όρων από την Τράπεζα USB BANK PLC ή τους υπαλλήλους της.

Τροποποίηση

Η Τράπεζα USB BANK PLC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και μεταβάλλει το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή/και τους παρόντες όρους κανονισμούς οποιαδήποτε στιγμή και κατά την ελεύθερη κρίση της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με μόνη της ανακοίνωση των σχετικών τροποποιήσεων μέσω της ιστοσελίδας. Οφείλετε, ως εκ τούτου, να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για τυχόν αλλαγές και/ή τροποποιήσεις και η περαιτέρω χρήση των ιστοσελίδων μας μετά από τέτοιες αλλαγές ή/και τροποποιήσεις θα τεκμαίρεται ότι τις αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτές.

T ερματισμός

Άνευ βλάβης των πιο πάνω όρων και κανονισμών η Τράπεζα USB BANK PLC διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, την άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας αυτής από εσάς και/ή να παγοποιήσει, και/ή να αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση και/ή χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Διαδικασία Επίλυσης Προβλημάτων

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε με υψηλό επίπεδο τις υπηρεσίες μας. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις δύναται να προκύψουν οιαδήποτε προβλήματα και ωστόσο να περιπέσουμε των προσδοκιών σας ή στο επίπεδο των υπηρεσιών που αποσκοπούμε. Ακολούθως, αναφέρουμε πως πρέπει να ενεργήσετε και/ή σε ποιες διαδικασίες θα πρέπει να προβείτε αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας και επιθυμείτε να υποβάλετε το παράπονο ή/και το πρόβλημα σας.

Οιαδήποτε παράπονα που αφορούν τις υπηρεσίες μας είναι ευπρόσδεκτα καθότι όχι μόνο μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας αλλά και να αναβαθμίσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας γενικά.

Σε περίπτωση, που έχετε οιαδήποτε παράπονα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε γραπτώς, είτε τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικώς ( by e - mail ) στο πιο κάτω τηλέφωνο και διεύθυνση:

Τράπεζα AstroBank Limited, Υπεύθυνος Παραπόνων

T.Θ  25700, 1393 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 800 11 800
Φαξ: 22767741
Ηλ. διεύθυνση:  info@astrobank.com

Για να εξετάσουμε ή ερευνήσουμε το παράπονο σας το συντομότερο δυνατό θα πρέπει στο παράπονο σας να αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Το όνομα και την διεύθυνση σας.

- Καθαρή περιγραφή του προβλήματος ή παραπόνου σας.

- Αντίγραφα οιωνδήποτε σχετικών εγγράφων.

- Την διεύθυνση ή/και τηλέφωνο σας στο οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ευθύς μόλις παραλάβουμε το παράπονο σας πρωταρχική μας δουλειά είναι να ξεκαθαρίσουμε τη φύση του παραπόνου σας και να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα σας. Συνεπώς, όσες περισσότερες πληροφορίες μας δώσετε τόσο το καλύτερο.

Αν δεν είμαστε σε θέση να επιλύσουμε το πρόβλημα σας την επόμενη μέρα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ακριβώς για την ημερομηνία κατά την οποία θα μπορέσουμε. Αν δεν είναι εφικτό να καθοριστεί η ημερομηνία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε επί των εξελίξεων.

Όταν επιλύσουμε το πρόβλημα σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε πως προτείνουμε να πράξετε ή πια μέτρα λάβαμε προς επίλυση του προβλήματος σας.

Αν πάλι, για οποιοδήποτε λόγο δεν είσαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε το παράπονο σας ή με την απάντηση μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το άτομο ή το τμήμα το οποίο χειρίστηκε το παράπονο σας για να συμφωνήσετε για τον περαιτέρω χειρισμό του παραπόνου/ προβλήματος σας.