Διεθνείς Δραστηριότητες > Δίκτυο Ανταποκριτριών Τραπεζών

NAME
CURRENCY
SWIFT CODE
A/C NUMBER
 
 
 
 
KBC Bank NV
EUR
KREDBEBB
488-5921263-29
 
 
 
 
Target 2
EUR
UNVKCY2N
 
 
 
 
 
The Bank of New York Mellon, New York
USD
IRVTUS3N
8900331690
 
 
 
 
The Bank of New York Mellon (London Branch)
GBP
IRVTGB2X
5664258260
KBC Bank NV
GBP
KREDBEBB
488-5921261-27GBP
 
 
 
 
Zuercher Kantonalbank
CHF
ZKBKCHZZ80A
0700-01254553
 
 
 
 
KBC Bank NV
SEK
KREDBEBB
488-5921261-27SEK
 
 
 
 
KBC Bank NV
DKK
KREDBEBB
488-5921261-27DKK
 
 
 
 
The Bank of New York Mellon (Tokyo Branch)
JPY
IRVT JP JX
8679263950
 
 
 
 
KBC Bank NV
CAD
KREDBEBB
488-5921261-27CAD
 
 
 
 
DNB Bank ASA , Oslo
NOK
DNBANOKK
7001.02.05083
 
 
 
 
KBC Bank NV, Brussels
AUD
KREDBEBB
488-5921261-27AUD