Διεθνείς Δραστηριότητες > Εμπορικές Υπηρεσίες

Η Υπηρεσία Εμπορικών Εργασιών είναι η εξειδικευμένη μονάδα της Τράπεζας η οποία επεξεργάζεται τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου (έγγραφα εξαγωγής - εισαγωγής) πελατών.

Αυτές οι συναλλαγές εγγράφων εξαγωγής - εισαγωγής περιλαμβάνουν Ενέγγυες Πιστώσεις, Αξίες προς Είσπραξη και Εγγυητικές Επιστολές. 

Διεύθυνση της Υπηρεσίας

Ανδρέα Χάλιου 1, 1ος Όροφος

2408 Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλ. (+357) 22883357

Φαξ (+357) 22762942

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:   trade.services@usbbank.com.cy