Διεθνείς Δραστηριότητες > Υπηρεσία Διεθνών Πελατών

Στόχος της Υπηρεσίας Διεθνών Πελατών είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών μας, ιδιώτες μη κατοίκους Κύπρου καθώς και διεθνών επιχειρήσεων, προσφέροντας τους υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση.

Έγγραφα που χρειάζονται για να ανοίξετε λογαριασμό κοντά μας:

 • Για ιδιώτες μη κατοίκους Κύπρου
   
  • Διαβατήριο
  • Απόδειξη της διεύθυνσης της κατοικίας
  • Τραπεζική Σύσταση
  • ‘Αδεια παραμονής* εκδομένη από την Υπηρεσία Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Άδεια Εργασίας**, εκδομένη από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

* ισχύει για μη κατοίκους της ΕΕ που [σκοπεύουν να ] διαμένουν στην Κύπρο
** ισχύει για μη κατοίκους της ΕΕ που [σκοπεύουν να ] εργάζονται στην Κύπρο

 • Για νομικά πρόσωπα/εταιρείες περιορισμένης ευθύνης:
   
  • Εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο:
    
   • Πιστοποιητικό Εγγραφής
   • Καταστατικό και Ιδρυτικό Έγγραφο
   • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα
   • Πιστοποιητικό Μετόχων
   • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου

    
    
  • Εταιρείες εγγεγραμμένες εκτός Κύπρου

   Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην άνω παράγραφο "Εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο "

   Στην περίπτωση που τα διάφορα πιστοποιητικά και έγγραφα που προσκομίζονται δεν είνα τα πρωτότυπα , αυτά πρέπει να πιστοποιηθούν σαν πιστά αντίγραφα από τις πρεσβείες της Κύπρου, της Ελλάδας ή του Ηνωμένου Βασιλείου αν είναι από χώρα που υπάρχει τέτοια Πρεσβεία ή Προξενείο ή να γίνεται πιστοποίηση με τη διαδικασία ‘Apostille’ .

   Επιπρόσθετα απαιτούνται τα πιο κάτω έγγραφα:

   • Αντίγραφο των πρακτικών της 1ης Συνεδρίας για τον διορισμό των Συμβούλων, Γραμματέα και Εγγεγραμμένου Γραφείου.
   • Πιστοποιητικό από τον Έφορο Εταιρειών ή αντίστοιχή Αρχή στην επικράτεια/χώρα σύστασης της εταιρείας επιβεβαιώνοντας τη νομική υπόσταση της εταιρείας (Certificate of good standing).
     

   
  • Επιπρόσθετα έγγραφα
    
   • Αντίγραφα των διαβατηρίων Συμβούλων, Μετόχων και των εξουσιοδοτημένων ατόμων για υπογραφή και χρήση του λογαριασμού.
   • Τραπεζικές συστάσεις όπου κριθεί σκόπιμο τόσο για την εταιρεία όσο και για τους Συμβούλους, Μετόχους και εξουσιοδοτημένα άτομα για υπογραφή και χρήση του λογαριασμού.
   • Συμφωνία (Trust Deed) για το διορισμό πληρεξούσιων τρίτων (nominee shareholder) (εάν ισχύει).

 

Προϊόντα και Υπηρεσίες που προσφέρονται στους Διεθνείς πελάτες:

     

 

      

 

 

 

   
 • Διεθνείς Συναλλαγές
   
  • Μεταφορές
   Σαν μέλος του Society for Worldwide Interbank Telecommunications (S.W.I. F.T.), προσφέρουμε στους πελάτες μας άριστη εξυπηρέτηση στις διεθνείς μεταφορές μέσω SWIFT, με βάση τις γραπτές οδηγίες των πελατών μας.

   Για την εξυπηρέτηση των πελατών εκτός Κύπρου προσφέρουμε τη δυνατότητα Κλειδάριθμων βάσει των οποίων μπορούν να εκτελεστούν οδηγίες για μεταφορά χρημάτων.

   Σημείωση:
   Οι πληροφορίες που περιέχονται σε διεθνείς πιστωτικές μεταφορές και εμβάσματα, προωθούνται στην τράπεζα του δικαιούχου μέσω του παγκοσμίου δικτύου μηνυμάτων πληρωμών που είναι η Βελγική Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).  Για λόγους ασφαλείας του  συστήματος της, η SWIFT διατηρεί τα δεδομένα των συναλλαγών σε κέντρα επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και ως αποτέλεσμα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. H μεταφορά αυτή γίνεται νόμιμα αφού η  SWIFT συμμετέχει στο Safe Harbour Framework.

   Στα δεδομένα αυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών σε συμμόρφωση με την τοπική ισχύουσα νομοθεσία για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
    
  • Συναλλαγές προθεσμίας
   Μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας Συναλλαγές Προθεσμίας (Forward contracts) κατά τις οποίες μπορεί να πωληθεί/αγοραστεί ξένο νόμισμα σε μελλοντική ημερομηνία και τιμή.
Δημιουργία Συνεργασίας μαζί μας:

Στη περίπτωση που θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό ή χρειάζεστε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή βοήθεια, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Διεθνών Πελατών:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τοποθεσία: Λεωφ. Κέννετυ 12-14, 1ος Όροφος, 1087 Λευκωσία, Κύπρος
Ταχυδρομική Δ/νση: Τ.Θ 28510, 2080 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο (+357) 22 88 37 40
Τηλεομοιότυπο (+357) 22 75 43 88
E-Mail: ibu.nicosia@usbbank.com.cy

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τοποθεσία: Κολωνακίου 12, Άγιος Αθανάσιος, 4103 Λεμεσός, Κύπρος 
Τηλέφωνο (+357) 25 31 41 60
Τηλεομοιότυπο (+357) 25 31 41 62
E-Mail: ibu.limassol@usbbank.com.cy