Δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

EIB

Σχέδιο Χρηματοδότησης σε Κυπριακές Επιχειρήσεις σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

H USB BANK έχει προχωρήσει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), προσφέροντας ένα νέο Σχέδιο Χρηματοδότησης για στήριξη και βιώσιμη ανάπτυξη των κυπριακών επιχειρήσεων και ενίσχυση της απασχόλησης των νέων.  Μέσω του νέου αυτού σχεδίου,  διατίθεται χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

 

Δικαιούχοι Χρηματοδότησης

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εταιρείες / συνεταιρισμοί που εργοδοτούν μόνιμο προσωπικό λιγότερο των 250 προσώπων) κατά την υποβολή αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 • Επιχειρήσεις Μεσαίας κεφαλαιοποίησης (εταιρείες /συνεταιρισμοί που εργοδοτούν μόνιμο προσωπικό 250 προσώπων έως 3000) κατά την υποβολή αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 • Αυτοεργοδοτούμενοι(εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ και στις κοινωνικές ασφαλίσεις).

Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι είτε αυτόνομες επιχειρήσεις, είτε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (partner enterprises), είτε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (linked enterprises). Επίσης οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να είναι εγγεγραμμένες, να εδρεύουν και να δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Από το σχέδιο εξαιρούνται επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Παραγωγή όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού υλικού ή/ και υποδομής και εφοδιασμός των πιο πάνω ή υποδομή που περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις ελευθερίες (π.χ φυλακές, σωφρονιστικά ιδρύματα, κρατητήρια οποιασδήποτε μορφής κλπ.)
 • Τυχερά παιχνίδια ή συναφή εξοπλισμό
 • Παραγωγή ή επεξεργασία, διάθεση, χρήση καπνού ή διανομή εξειδικευμένων προϊόντων καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν την χρήση καπνού (π.χ «αίθουσες καπνιστών»).
 • Δραστηριότητες που αφορούν χρήση ζωντανών όντων για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς στο βαθμό που η συμμόρφωση με την «Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των Σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για Πειραματικούς και άλλους Επιστημονικούς σκοπούς» δεν είναι εγγυημένη/μπορεί να διασφαλιστεί.
 • Δραστηριότητες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον το οποίο δεν αντισταθμίζει/ αποζημιώνεται.
 • Δραστηριότητες που θεωρούνται ηθικά και δεοντολογικά αμφιλεγόμενες ή που απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο (όπως έρευνα για την ανθρώπινη κλωνοποίηση).
 • Αγορά και ανάπτυξη/ανακαίνιση ακίνητης περιουσίας για σκοπούς πώλησης ή ενοικίασης σε τρίτους.
 • Αγορά γης για σκοπούς καλλιέργειας.
 • Αγορά υπεραξίας ή αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων( ‘’intangible assets’’) (π.χ άδειες παραγωγής στη φαρμακευτική βιομηχανία), που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ή να επιβάλουν μια ισχυρή θέση στην αγορά για τον αιτητή (π.χ μερίδιο αγοράς πέραν του 20%). Επίσης δεν χρηματοδοτείται η αγορά αδειών ή δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.
 • Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά χρηματοοικονομικές συναλλαγές ( όπως αγορά μετοχών ή άλλων κινητών αξιών / χρηματοοικονομικών προϊόντων).
 • Χρηματοδοτικές εταιρίες συμμετοχών (financial holdings companies) των οποίων η μόνιμη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχουν και να διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο και χρηματοδοτήσεις για την εξαγορά άλλων εταιριών.
 • Εταιρείες Χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο κατασκευαστή.

Σκοποί Χρηματοδότησης

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το σχέδιο για τους ακόλουθους σκοπούς, νοουμένου ότι η επένδυση γίνεται πάντοτε στην Κύπρο και πληροί τους σχετικούς κανονισμούς και νομοθεσίες που την διέπουν, τόσο στην Κύπρο όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος:

 • Αγορά / ανέγερση / επέκταση / ανακαίνιση ακίνητης περιουσίας για ίδια χρήση (κτιρίων ή εξοπλισμού), εκτός από χρηματοδότηση για αγορά γης (εκτός αν θεωρείται τεχνικά απαραίτητη για την επένδυση). Η αγορά γης για σκοπούς καλλιέργειας εξαιρείται σε όλες τις περιπτώσεις.
 • Αγορά στοιχείων ενεργητικού (πέραν των ακινήτων που αναφέρονται πιο πάνω). Εδώ εμπίπτουν και τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία προορίζονται στη συνέχεια να ενοικιασθούν σε τρίτους.
 • Επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως:
   Έξοδα για σχεδιασμό, ανάπτυξη, και χρηματοδότηση ενός στοιχείου ενεργητικού κατά τη διάρκεια της κατασκευής των απτών στοιχείων ενεργητικού.
   Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη (Research and Development) όπου συμπεριλαμβάνονται και μισθοί των προσώπων που σχετίζονται άμεσα με την έρευνα που χρηματοδοτείται.
   Δημιουργία δικτύου διανομής σε εγχώριες ή άλλες αγορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και/ή εμπορικής επωνυμίας, λειτουργικά και εργατικά κόστη).
 • Έξοδα για αγορά πατέντων και αδειών, όπου αυτές είναι απαραίτητες.
 • Μεσοπρόθεσμες / μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, που απαιτούν τουλάχιστον 2ετή περίοδο χρηματοδότησης.
 • Αλλαγή Γενεάς (π.χ συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεδεμένη με το προσωπικό, ή οποία επιτρέπει τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της εν λόγω επιχείρησης.

Κύρια Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης

Νόμισμα:Ευρώ

Ποσό Χρηματοδότησης

 • Το ποσό χρηματοδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι το 100% του κόστους του έργου, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και οι όροι του Σχεδίου.
 • Πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες που αφορούν κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας ‘’De Minimis Aid’’.
 • Το ίδιο έργο δεν θα λαμβάνει πέραν την μίας χορηγίας / ενίσχυσης ούτε θα μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα κονδύλια της ΕΤΕπ.

Επιτόκιο/ Τιμολόγηση

Προσφέρεται Προνομιακό Επιτόκιο (επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου) κατά 1% χαμηλότερο σε σχέση με το επιτόκιο που θα χρέωνε η Τράπεζα για την ίδια χρηματοδότηση χωρίς συμμετοχή στο νέο αυτό σχέδιο ως εξής:

 • Σταθερό Επιτόκιο 3.25% ετησίως ή Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 6Μ συν περιθώριο 3%.
  (Σε περίπτωση που το Euribor μειωθεί κάτω από το μηδέν, η Τράπεζα θα το υπολογίζει ως μηδέν (0%) και το επιτόκιο θα φέρει την τιμή του 3%).
 • Επιπλέον προσφέρεται ευνοϊκότερο επιτόκιο, μειωμένο κατά 0.50%, αν το χρηματοδοτούμενο έργο είναι σε επιχείρηση που προωθεί την απασχόληση νεαρών ατόμων (15 εως 27 ετών) και πληροί τα κριτήρια του Προγράμματος της ΕΤΕπ ‘Θέσεις απασχόλησης για νέους’.

Μια επιχείρηση, για να ενταχθεί στο Πρόγραμμα ‘Θέσεις απασχόλησης για νέους’ θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω 3 κριτήρια:

 • Έχει προσλάβει τους τελευταίους 6 μήνες και εξακολουθεί να απασχολεί τουλάχιστο 1 νεαρό άτομο (τουλάχιστο 5 για εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης) στην επιχείρηση του ή ότι σκοπεύει να προσλάβει τουλάχιστο 1 νεαρό άτομο (τουλάχιστο 5 για εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης) στην επιχείρηση του για τους επόμενους 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση ή
 • Προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση / πρακτική άσκησης / προγράμματα κατάρτισης σε νεαρά άτομα και ότι υπάρχει πρόσφατο ιστορικό νεαρών ατόμων τα οποία έχουν παρακολουθήσει και έχουν επωφεληθεί από αυτό, ή
 • Διατηρεί ενεργή συμφωνία συνεργασίας με τεχνικό κολλέγιο ή σχολείο ή πανεπιστήμιο για την απασχόληση νεαρών ατόμων (π.χ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για πρακτική άσκηση) και ότι υπάρχει πρόσφατο ιστορικό νεαρών ατόμων, τα οποία τα έχουν παρακολουθήσει και έχουν επωφεληθεί από αυτά.

Διάρκεια Σχεδίου Χρηματοδότησης

 • Το σχέδιο θα έχει διάρκεια 2-12 ετών.

Διάρκεια Υλοποίησης Επένδυσης

 • Μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης (χρηματοδοτούμενου έργου), 3 χρόνια.

Σημαντικές Πληροφορίες

 • Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
 • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση ή να αποσύρει/τροποποιήσει το σχέδιο χωρίς προειδοποίηση.
 • Απαιτούνται εξασφαλίσεις ως η εκάστοτε πολιτική της Τράπεζας.
 • Για την παραχώρηση των διευκολύνσεων συνεπάγεται η πληρωμή εξόδων παραχώρησης δανείου 0.25%-0.50% επί του αρχικού ποσού του δανείου και εξόδων ετοιμασίας νομικών εγγράφων €100.

Επικοινωνία/Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Τράπεζα κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Λογαριασμού σας ή τις Μονάδες Επιχειρήσεων:

Mονάδα Επιχειρήσεων Λευκωσίας
Ανδρέα Χάλιου 1, 2ος όροφος, 2408  Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλ.: 22883513
Φαξ:  22460398

Μονάδα Επιχειρήσεων  Λάρνακας
Γιάννου Κρανιδιώτη 2, Φώτα Πυροσβεστικής
6045 Λάρνακα

Τηλ 24664252
Φαξ:  24665140

Μονάδα Επιχειρήσεων Αμμοχώστου
Λεωφόρος 1ης Απριλίου 129 & Μαρίας Συγκλητικής
5280 Παραλίμνι

Τηλ.: 23812266
Φαξ: 23812261

Μονάδα Επιχειρήσεων Λεμεσού
Λεωφόρος Μακαρίου Γ' 205
3030 Λεμεσός

Τηλ.: 25822877
Φαξ: 25822879

Μονάδα Επιχειρήσεων Πάφου
Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 23
8046 Πάφος

Τηλ.: 26 818558
Φαξ: 26818553

 

Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών: 8000 23 23 / Διεθνείς Κλήσεις: +357 22 883333

Για δική σας ευκολία, μπορείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα έντυπα (ως πιο κάτω) και να τα προσκομίσετε συμπληρωμένα στην USB Bank κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Έντυπα

Job for Youth
Γραπτή Δήλωση των περί ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων κανονισμών
Υπόδειγμα Δήλωσης (Στοιχεία σχετικά με την Ιδιότητα ΜΜΕ)
Υπεύθυνη δήλωση πελάτη