Μεγάλες Επιχειρήσεις > Δάνεια / Διευκολύνσεις > Επαγγελματικά/Επιχειρηματικά Στεγαστικά

Δάνεια για την απόκτηση υποστατικών/γης για την ανέγερση επαγγελματικής στέγης ή για αναπαλαιώσεις/επιδιορθώσεις/ανακαινίσεις σε επαγγελματικές κτηριακές εγκαταστάσεις

 

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Το ποσό του δανείου είναι ανάλογο με τις επιχειρησιακές σας ανάγκες και την οικονομική σας δυνατότητα
  • Η περίοδος αποπληρωμής είναι ευέλικτη και ανάλογη με το ποσό συνεισφοράς, τις αναμενόμενες εισροές μετρητών και τη δυνατότητα αποπληρωμής. Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνια
  • Πολύ προνομιακά επιτόκια ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου, το είδος της εξασφάλισης, τη συνεισφορά του πελάτη σε σχέση με την ολική χρηματοδότηση και την υφιστάμενη σχέση του πελάτη με την τράπεζα αν ήδη υπάρχει
  • Το είδος της εξασφάλισης που ζητείται είναι εγγυήσεις προσωπικές/των μετόχων και πρώτη υποθήκη της ιδιοκτησίας η οποία χρηματοδοτείται μέσω του δανείου. Οποιοδήποτε άλλο είδος εξασφάλισης (υλικό/άυλο) θα ζητηθεί κατά την κρίση της τράπεζας


 

Πως να κάνετε αίτηση
Αν θέλετε να κάνεται αίτηση για Επαγγελματικό/Επιχειρηματικό Στεγαστικό δάνειο, επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης στο 8000 2323 ή επισκεφτείτε το πλησιέστερο σας κατάστημα . Αν είστε συνδρομητής της ηλεκτρονικής τράπεζας ibank, μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά.

Αν γνωρίζετε το ποσό του δανείου που χρειάζεστε, χρησιμοποιείστε τον Υπολογιστή Δανείου

Σημαντικές πληροφορίες πίστωσης
Τα επιτόκια μπορεί να διαφέρουν. Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται κατά την κρίση της τράπεζας.