Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις > Υπηρεσίες Διαθεσίμων & Συναλλάγματος > Τα προϊόντα μας

Τμήμα Διαπραγμάτευσης Συναλλάγματος

Χαρτονόμισμα/ Ταξιδιωτικές Επιταγές Η Υπηρεσία μας διαχειρίζεται την τήρηση αποθεματικών σε ξένο συνάλλαγμα καθώς επίσης και την αγορά ή πώληση Ταξιδιωτικών Επιταγών σε ξένο νόμισμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δικτύου καταστημάτων της USB BANK PLC.
Συναλλαγές άμεσης παράδοσης

Αγορά ή πώληση ξένου συναλλάγματος έναντι του ΕΥΡΩ και άλλων ξένων νομισμάτων με άμεση παράδοση.

Συναλλαγές προθεσμίας Η Υπηρεσία μας διαχειρίζεται και ενεργεί συναλλαγές προθεσμίας σε ξένο νόμισμα. Οι συναλλαγές αυτές αφορούν αγορές ή πωλήσεις σε ξένο νόμισμα έναντι άλλου νομίσματος σε κάποια δεδομένη στιγμή στο μέλλον. Η τιμή καθορίζεται τη στιγμή της συναλλαγής.


Τμήμα Αγοράς Χρήματος

Καταθέσεις σε ξένο νόμισμα Αποδοχή καταθέσεων σε ξένο νόμισμα για τρεχούμενους λογαριασμούς καθώς επίσης και λογαριασμούς προθεσμίας.
Δανεισμός σε ξένο νόμισμα Η USB BANK PLC προσφέρει επίσης δάνεια σε ξένο νόμισμα στα κύρια νομίσματα.

 

Τμήμα Αγοράς Κεφαλαίων Διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας μέσω επενδύσεων σε Κυπριακά Χρεόγραφα, Αξιόγραφα,  Ομόλογα Δημοσίου και στις πράξεις της κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Σχεδιασμός επενδυτικών προϊόντων σε Ευρώ και σε ξένα νομίσματα και διασφάλιση της Τράπεζας από τον επιτοκιακό κίνδυνο.