Συνδυασμός Ορ.Παρατραβήγματος & Ενέγγυων Πιστώσεων

Συνδυασμός Ορίου Παρατραβήγματος και Ενέγγυων Πιστώσεων για
χρηματοδότηση των αναγκών της επιχείρησής σας σε κεφάλαιο κίνησης και εμπορικές δραστηριότητες.

Κύρια χαρακτηριστικά:

  • Το ποσό του δανείου είναι ανάλογο με τις επιχειρησιακές σας ανάγκες και την οικονομική σας δυνατότητα . Το ποσό μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις εποχιακές σας ανάγκες.
  • Δυνατότητα πληρωμής των λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ κλπ) μέσω αυτόματης εντολής.
  • Μηνιαία κατάσταση για έλεγχο του λογαριασμού
  • Πολύ προνομιακά επιτόκια ανάλογα με το τομέα της οικονομίας, το είδος της εξασφάλισης, και την υφιστάμενη σχέση του πελάτη με την τράπεζα αν ήδη υπάρχει.
  • Το είδος της εξασφάλισης (υλική/άυλη) που ζητείται είναι κατά την κρίση της τράπεζας. Συνήθως ζητούνται εξασφαλίσεις προσωπικές /των μετόχων της εταιρείας.


 

Πως να κάνετε αίτηση
Αν θέλετε να κάνεται αίτηση για Όριο Παρατραβήγματος, επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης στο  8000 2323  ή επισκεφτείτε το πλησιέστερο σας κατάστημα . Αν είστε συνδρομητής της ηλεκτρονικής τράπεζας ibank μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά.

Αν γνωρίζετε το ποσό του δανείου που χρειάζεστε, χρησιμοποιείστε τον Υπολογιστή Δανείου

Σημαντικές πληροφορίες πίστωσης
Τα επιτόκια μπορεί να διαφέρουν. Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται κατά την κρίση της τράπεζας.