Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις > Δάνεια / Διευκολύνσεις > Επαγγελματικά και Μικρών Επιχειρήσεων

Οι διευκολύνσεις αυτές προσφέρονται σε επαγγελματίες ή μικρού μεγέθους επιχειρήσεις με σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπινου δυναμικού για κάλυψη όλων των επιχειρησιακών αναγκών.

Κύρια χαρακτηριστικά:
 

  • Το ποσό του δανείου είναι ανάλογο με τις επιχειρησιακές σας ανάγκες και την οικονομική σας δυνατότητα
  • Η περίοδος αποπληρωμής είναι ευέλικτη και ανάλογα με το ποσό συνεισφοράς , την αναμενόμενη εισροή μετρητών και τη δυνατότητα αποπληρωμής. Μπορεί να είναι μικρής περιόδου ή μακροπρόθεσμο.
  • Πολύ προνομιακά επιτόκια ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου, το είδος της εξασφάλισης, τη συνεισφορά του πελάτη σε σχέση με την ολική χρηματοδότηση, και την υφιστάμενη σχέση του πελάτη με την τράπεζα αν ήδη υπάρχει
  • Το είδος της εξασφάλισης (υλική/άυλη) που ζητείται είναι κατά την κρίση της τράπεζας και βασίζεται στο είδος και στο ποσό του δανείου. Συνήθως ζητούνται εξασφαλίσεις προσωπικές/των μετόχων της


 

Πως να κάνετε αίτηση
Αν θέλετε να κάνεται αίτηση για δάνειο Επαγγελματικό/Μικρών Επιχειρήσεων, επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης στο  8000 2323  ή επισκεφτείτε το κοντινότερό σας κατάστημα . Αν είστε συνδρομητής της ηλεκτρονικής τράπεζας ibank, μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά.

Αν γνωρίζετε το ποσό του δανείου που χρειάζεστε, χρησιμοποιείστε τον Υπολογιστή Δανείου

Σημαντικές πληροφορίες πίστωσης
Τα επιτόκια μπορεί να διαφέρουν. Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται κατά την κρίση της τράπεζας.