Ιδιώτες > Δάνεια > Σπουδαστικά Δάνεια - UCLan Κύπρου, το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σκοπός: Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών για σπουδές σε επίπεδο πρώτου τυχίου και μεταπτυχιακού στην Κύπρο (δίδακτρα, διαμονή, γενικά ξοδα φοίτησης, κλπ)
Μέγιστο Ποσό Δανείου: Με εμπράγματες εξασφαλίσεις ή  δέσμευση μετρητών
€50.000
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
€30.000
Μέγιστη Διάρκεια αποπληρωμής:   Με εμπράγματες εξασφαλίσεις ή δέσμευση μετρητών
20 χρόνια ή το 65ο έτος του αιτητή, όποιο από τα δύο προηγείται.
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
10 χρόνια ή το 65ο έτος του αιτητή, όποιο από τα δύο προηγείται.
Απευθύνεται σε: Μόνιμους κατοίκους Κύπρου ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών.
Περίοδος Χάριτος: Αποπληρωμή τόκων ΜΟΝΟ με μέγιστη διάρκεια 5 χρόνια.
Νόμισμα Χρηματοδότησης: Ευρώ
Επιτόκιο: Κυμαινόμενο επιτόκιο αναλόγως με την εξασφάλιση:                         
 
Εξασφάλιση Επιτόκιο Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) Ενδεικτική Μηνιαία Δόση Συνολικό Πληρωτέο Ποσό
Χωρίς Εμπράγματες εξασφαλίσεις BET + 0,45% 5,08% €317,65 €38.118,28
Με Εμπράγματες εξασφαλίσεις EURIBOR 6M + 4,15% 4,45% 305,88 37.002,44
Με δέσμευση μετρητών 1,00% πέραν του επιτοκίου της κατάθεσης που θα δεσμευθεί Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε

ΒΕΤ = Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας 4,34%

Euribor 6M: Η Τράπεζα καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό Euribor 6 μηνών σε 0%

Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί για σπουδαστικό δάνειο  €30.000, διάρκεια αποπληρωμής 10 χρόνια και με αρχικά τραπεζικά έξοδα (διευθέτησης, εγγράφων και χαρτόσημα)

Έξοδα διευθέτησης: 0,50% στο ποσό του δανείου

Έξοδα εγγράφων: €50

Έξοδα πρόωρης εξόφλησης: Χωρίς Χρέωση

Εξασφαλίσεις

Κατά την κρίση της Τράπεζας, αναλόγως του ποσού και της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου:

  • Εμπράγματες εξασφαλίσεις (δέσμευση μετρητών, υποθήκη).
  • Εκχώρηση Ασφάλειας Ζωής του πρωτοφειλέτη.
  • Εκχώρηση Ασφάλειας Προσωπικών Ατυχημάτων του φοιτητή στην χώρα σπουδών.
  • Προσωπικές εγγυήσεις.

Επιπρόσθετα ωφελήματα

  • ΔΩΡΕΑΝ συνδρομή Electron Visa, πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Τραπεζική ibank, συμμετοχή στο Σχέδιο Βαθμών και Δώρων FunPoints, υπηρεσία SMS alert.
  • Δώρο Φοιτητική Τσάντα.

Σημειώσεις

  • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.
  • Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εξασφαλίσεων.
  • Το επιτόκιο και η δόση των πιστωτικών διευκολύνσεων δύναται να τροποποιούνται από την Τράπεζα από καιρού εις καιρό, νοουμένου ότι υπάρχει μεταβολή του βασικού επιτοκίου με το οποίο είναι συνδεδεμένη η διευκόλυνση.
  • Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις του ενυπόθηκου δανείου σας.

 For more information about the product, terms & conditions, you can refer to any USB Bank Branch, or Customer Teleservice Center