Ιδιώτες > Δάνεια >Πιστωτικές Διευκολύνσεις βάση Μισθού

Σκοπός: Κάλυψη προσωπικών αναγκών
Μέγιστο Ποσό Δανείου: Τρεχούμενος Λογαριασμός με όριο:
Μέχρι 4 φορές του μεικτού μηνιαίου μισθού με μέγιστο ποσό €30.000
  Πιστωτική Κάρτα
Μέχρι 2 φορές του μεικτού μηνιαίου μισθού με μέγιστο ποσό €10.000
Απευθύνεται σε: Υπαλλήλους του Δημοσίου και Ημικρατικού τομέα, μόνιμους κατοίκους Κύπρου ηλικίας 18 – 65 ετών
Νόμισμα Χρηματοδότησης: Ευρώ
Επιτόκιο: Επιτόκιο για ολόκληρη την διάρκεια., όπως ο πίνακας πιο κάτω:
 
Εξασφάλιση Επιτόκιο Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) Ενδεικτική Μηνιαία Δόση Συνολικό Πληρωτέο Ποσό
‘Όριο Παρατραβήγματος BET + 2,50% 14,26% Δ/Ε Δ/Ε
Πιστωτική Κάρτα 12,50%(Σταθερό επιτόκιο) 15,77% Δ/Ε Δ/Ε
  • BET = Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας 4,34%

Το ΣΕΠΕ  έχει υπολογιστεί για όριο παρατραβήγματος €5.000, διάρκεια αποπληρωμής 3 μήνες και συμπεριλαμβάνει ετήσια έξοδα καταστάσεων λογαριασμών €8, ετήσια έξοδα διαχείρισης λογαριασμού €24, έξοδα διευθέτησης €25, έξοδα ετοιμασίας εγγράφων €50 και χαρτόσημα.
 

Έξοδα για όριο παρατραβήγματος:

‘Έξοδα διευθέτησης: 0,50% στο ποσό ορίου

 Έξοδα ετοιμασίας Εγγράφων: €50

Έξοδα Πιστωτικής κάρτας:

Ετήσια συνδρομή με βάση το είδος την πιστωτικής κάρτας

Εξασφαλίσεις

Κατά την κρίση της Τράπεζας, αναλόγως του ποσού και της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου:

  • Προσωπικές  εγγυήσεις (σε περίπτωση που η κάρτα έχει παραχωρηθεί κοινή σε ζευγάρι, δεν χρειάζονται προσωπικές εγγυήσεις. 
  • Σε περίπτωση μη προσωπικών εγγυήσεων , η εκχώρηση Ασφάλειας Ζωής του πρωτοφειλέτη είναι αναγκαία.

Σημειώσεις

  • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.
  • Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εξασφαλίσεων.
  • Το επιτόκιο και η δόση  των πιστωτικών διευκολύνσεων δύναται να τροποποιούνται από την Τράπεζα από καιρού εις καιρό, νοουμένου ότι υπάρχει μεταβολή του βασικού επιτοκίου με το οποίο είναι συνδεδεμένη η διευκόλυνση.
  • Το δάνειο υπόκειται σε περαιτέρω όρους και κανονισμούς, που περιλαμβάνονται στη συμφωνία δανείου και/ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που θα εκτελεσθεί μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη αναφορικά με το δάνειο. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του προϊόντος, δύναται να τροποποιηθούν από την Τράπεζα από καιρό εις καιρό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της USB Bank ή στο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών.