Ιδιώτες > Δάνεια > Ενυπόθηκα Δάνεια - Ιδιώτες > Μη Κάτοικοι - Επαγγελματικά Ενυπόθηκα Δάνεια σε USD

Σκοπός: Αγορά/ ανέγερση /ανακαίνιση/επέκταση επαγγελματικής στέγης (Γη ή κτήριο)
Μεταφορά αντίστοιχων ενυπόθηκων δανείων από άλλα Χρηματοπιστωτικά  Ιδρύματα.
ΠοσόΔανείου: Για Αγορά / Ανέγερση
Από €75.000 μέχρι €500.000
Για Επέκταση/ Ανακαίνιση
Από €20.000 μέχρι €150.000
Διάρκεια Αποπληρωμής: Από 10 μέχρι 40 χρόνια με μέγιστο όριο ηλικίας του πρωτοφειλέτη στη λήξη του δανείου το 65ο  έτος της ηλικίας του.
Απευθύνεται σε: Μόνιμους ή Μη Μόνιμους κατοίκους Κύπρου ηλικίας 18 – 65 ετών
Νόμισμα Χρηματοδότησης: USD
Επιτόκιο: Κυμαινόμενο επιτόκιο ανάλογα με την συνεισφορά, όπως πιο κάτω:
 
Συνεισφορά Επιτόκιο Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) Ενδεικτική Μηνιαία Δόση Συνολικό Πληρωτέο Ποσό
30% - 49,99% Libor 6M + 2,50% 5,43% USD 658,30 USD 160.729,90
50% Libor 6M + 2,00% 4,90% USD 631,03 USD 154.185,47
 • Libor 6M = 1.455 στις 08/06/18
 • Libor 6M - Η Τράπεζα καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό Libor 6 μηνών σε 0%

Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί για δάνειο US$100.000 (εκτιμημένη αξία ακινήτου USD150,000), 20 χρόνια αποπληρωμής και με αρχικά τραπεζικά έξοδα διευθέτησης, εγγράφων και όλα τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης,  έξοδα εκτίμησης €150 καθώς και τέλος για εγγραφή Υποθήκης 1% που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο). Για σκοπούς υπολογισμού του ΣΕΠΕ δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κόστη Ασφάλισης (Ασφάλεια Ζωής και Γενικού κλάδου).

Έξοδα εγγράφων:

 • δάνεια μέχρι €100.000 -  € 50
 • δάνεια πάνω από  €100.000 -  €100

Έξοδα διευθέτησης: 1% στο ποσό του δανείου.

Εξασφαλίσεις

 • 1η υποθήκη επί της ακίνητης περιουσίας ή εκχώρηση αγοραπωλητηρίου συμβολαίου συνοδευόμενο από την Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή Τίτλου.
 • Εκχώρηση Ασφάλειας Πυρός και Σεισμού  για την ακίνητη περιουσία ή Ασφάλεια  Contractor’s all Risk
 • Εκχώρηση Ασφάλειας Ζωής του Πρωτοφειλέτη.
 • Προσωπικές Εγγυήσεις.

Σημειώσεις

 • Η έγκριση ή απόρριψη κάθε αιτήματος εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Τράπεζας.
 • Η έγκριση ενός δανείου υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εμπράγματων και μη εμπράγματων εξασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένης της υποθήκευσης ή της εκχώρησης  της χρηματοδοτούμενης κατοικίας, της εκχώρησης ασφάλειας ζωής, ασφάλειας ακινήτου έναντι πυρκαγιάς και σεισμού και προσωπικές εγγυήσεις, οι οποίες θα κατασχεθούν και εκποιηθούν  σε περίπτωση που παραλείψετε  να πληρώνετε  τις δόσεις του δανείου σας.
 • Το επιτόκιο και η δόση του δανείου θα εξαρτηθούν από το ποσό και τους όρους του δανείου τα οποία δύναται να τροποποιούνται  από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό, νοουμένου ότι υπάρχει μεταβολή του βασικού επιτοκίου με το οποίο είναι συνδεδεμένη η διευκόλυνση.
 • Το δάνειο υπόκειται σε περαιτέρω όρους και κανονισμούς, που περιλαμβάνονται στη συμφωνία δανείου και/ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που θα εκτελεσθεί μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη αναφορικά με το δάνειο.
 • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το προϊόν ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τα επιτόκια και τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να αποταθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της USB Bank.