Ιδιώτες > Δάνεια > Ενυπόθηκα Δάνεια - Ιδιώτες > Πρώτη Κατοικία–Γη για πρώτη κατοικία

Σκοπός: Για αγορά / ανέγερση / ανακαίνιση / επέκταση της πρώτης κατοικίας  ή αγορά γης για ανέγερση πρώτης κατοικίας ή μεταφορά ενυπόθηκων δανείων για πρώτη κατοικία από άλλα Χρηματοπιστωτικά  Ιδρύματα.
ΠοσόΔανείου: Για Αγορά / Ανέγερση
Από €75.000 μέχρι €500.000

Για Επέκταση / Ανακαίνιση
Από €20.000 μέχρι €150.000
Διάρκεια Αποπληρωμής: Από 10 μέχρι 40 χρόνια με μέγιστο όριο ηλικίας του πρωτοφειλέτη στη λήξη του δανείου το 65ο  έτος της ηλικίας του.
Απευθύνεται σε: Μόνιμους κατοίκους Κύπρου ηλικίας 18 – 65 ετών
Νόμισμα Χρηματοδότησης: Ευρώ
Επιτόκιο: Eπιτόκιο για ολόκληρη την διάρκεια, όπως ο πίνακας πιο κάτω:
 
Συνεισφορά Επιτόκιο Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) Ενδεικτική Μηνιαία Δόση Συνολικό Πληρωτέο Ποσό
20% Euribor 6M + 2,50% 2,78% 529,90 129.364,69
40% Euribor 6M + 2,25% 2,52% 517,81
126.461,99
  • Euribor 6M: Η Τράπεζα καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό Euribor 6 μηνών σε 0%

Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί για στεγαστικό δάνειο €100,000 (εκτιμημένη αξία ακινήτου €150,000), με κυμαινόμενο επιτόκιο, συνδεδεμένο με Euribor 6M ημερομηνίας 08/06/18 (0%),20 χρόνια αποπληρωμής, και με αρχικά τραπεζικά έξοδα (διευθέτησης, συνομολόγησης και όλα τα έξοδα χαρτοσήμων), έξοδα εκτίμησης€150 καθώς και τέλος για εγγραφή Υποθήκης 1% που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Για σκοπούς υπολογισμού του ΣΕΠΕ δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κόστη Ασφάλισης (Ασφάλεια Ζωής και Γενικού κλάδου).

Έξοδα διευθέτησης και εγγράφων: 0,50% στο ποσό δανείου.

Εξασφαλίσεις

  • Πρώτη υποθήκη επί της ακίνητης περιουσίας ή εκχώρηση αγοραπωλητηρίου συμβολαίου συνοδευόμενο από την Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή Τίτλου.
  • Εκχώρηση Ασφάλειας Πυρός και Σεισμού  για την ακίνητη περιουσία ή Ασφάλεια Contractor’s all Risk
  • Εκχώρηση Ασφάλειας Ζωής του Πρωτοφειλέτη.
  • Προσωπικές Εγγυήσεις.

 

Σημειώσεις

  • Η έγκριση ή απόρριψη κάθε αιτήματος εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Τράπεζας.
  • Η έγκριση ενός δανείου υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εμπράγματων και μη εμπράγματων εξασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένης της υποθήκευσης ή της εκχώρησης της χρηματοδοτούμενης κατοικίας, της εκχώρησης ασφάλειας ζωής, ασφάλειας ακινήτου έναντι πυρκαγιάς και σεισμού και προσωπικές εγγυήσεις, οι οποίες θα κατασχεθούν και εκποιηθούν  σε περίπτωση που παραλείψετε  να πληρώνετε  τις δόσεις του δανείου σας.
  • Το επιτόκιο και η δόση του δανείου θα εξαρτηθούν από το ποσό και τους όρους του δανείου τα οποία δύναται να τροποποιούνται  από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό, νοουμένου ότι υπάρχει μεταβολή του βασικού επιτοκίου με το οποίο είναι συνδεδεμένη η διευκόλυνση.
  • Το δάνειο υπόκειται σε περαιτέρω όρους και κανονισμούς, που περιλαμβάνονται στη συμφωνία δανείου και/ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που θα εκτελεσθεί μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη αναφορικά με το δάνειο.
  • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το προϊόν ανά πάσα στιγμή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τα επιτόκια και τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να αποταθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της USB Bank.