Ιδιώτες > Δάνεια > Ενοικιαγορά για Αυτοκίνητα/Μοτοσυκλέτες > Ενοικιαγορά Για Καινούργια Μοτοσυκλέτα

Σκοπός: Αγορά Καινούργιας Μοτοσυκλέτας.
Μέγιστο Ποσό Χρηματοδότησης: € 8.000
Ελάχιστη Συνεισφορά πελάτη: 15% της τιμής αγοράς.
Μέγιστη Διάρκεια αποπληρωμής: Τέσσερα (4) χρόνια.
Απευθύνεται σε: Μόνιμους κατοίκους Κύπρου ηλικίας 18 – 65 ετών.  
Νόμισμα Χρηματοδότησης: Ευρώ  
Δικαιώματα Ενοικιαγοράς: Σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη την διάρκεια της Χρηματοδότησης το ύψος του οποίου είναι ανάλογο με το  ποσοστό συνεισφοράς του πελάτη:
 
Συνεισφορά Σταθερό Επιτόκιο Συνολικό Eτήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) Ενδεικτική Μηνιαία Δόση Συνολικό Πληρωτέο Ποσό
15%  - 39.99% 6,75% 7,57% €190,64 €9.238,38
40% -  49.99% 6,25% 7,03% €188,80 €9.149,83
Πάνω από 50% 5,75% 6,50% € 186,96 €9.061,80

Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί στις 07/09/17, για αγορά καινούργιας μοτοσυκλέτας, με ποσό χρηματοδότησης €8.000, διάρκεια αποπληρωμής 4 χρόνια και με αρχικά τραπεζικά έξοδα (διευθέτησης, εγγράφων και χαρτόσημα).

Έξοδα διευθέτησης & συνομολόγησης: 1% στο ποσό διευκόλυνσης

Έξοδα πρόωρης εξόφλησης: Χωρίς Χρέωση

Εξασφαλίσεις

  • Τουλάχιστο μια (1) προσωπική εγγύηση.
  • Εκχώρηση προς όφελος της Τράπεζας της Ασφάλειας Ζωής του πρωτοφειλέτη, εφόσον η Τράπεζα το απαιτήσει.
  • Εκχώρηση της Aσφάλειας της Μοτοσυκλέτας τύπου Περιεκτικής Κάλυψης.

Σημειώσεις

  • Η χρηματοδότηση  παραχωρείται βάσει ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ.
  • Η έγκριση ή απόρριψη κάθε αιτήματος εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Τράπεζας.
  • Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εξασφαλίσεων.
  • Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
  • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το προϊόν ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της USB Bank ή στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης.