Ιδιώτες > Δάνεια > Ενοικιαγορά για Αυτοκίνητα/Μοτοσυκλέτες > Ενοικιαγορά Για Μεταχειρισμένο Αυτοκίνητο

Σκοπός: Αγορά Μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.
Μέγιστο Ποσό Χρηματοδότησης: € 40.000
Ελάχιστη Συνεισφορά πελάτη: 10% της τιμής αγοράς.
Μέγιστη Διάρκεια αποπληρωμής: Έξι (6) χρόνια
Μέγιστη Ηλικία Οχήματος: Πέντε (5) χρόνια.
Απευθύνεται σε: Μόνιμους κατοίκους Κύπρου ηλικίας 18 – 65 ετών.
Νόμισμα Χρηματοδότησης: Ευρώ
Δικαιώματα Ενοικιαγοράς:   Σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη την διάρκεια τη χρηματοδότησης, το ύψος του οποίου είναι ανάλογο με το  ποσοστό συνεισφοράς:
 
Συνεισφορά Σταθερό Επιτόκιο Συνολικό Eτήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) Ενδεικτική Μηνιαία Δόση Συνολικό Πληρωτέο Ποσό
10%  - 19,99%  5,95 % 6,62% €289,64 €17.378,60
20% -  39,99% 5,45% 6,09% €286,17 €17.170,28
 Πάνω από 40% 4,95% 5,56% €282,73 €16.963,50

Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί για ποσό χρηματοδότησης €15.000, διάρκεια αποπληρωμής 5 χρόνια και με αρχικά τραπεζικά έξοδα (διευθέτησης, εγγράφων και χαρτόσημα). Για σκοπούς υπολογισμού του ΣΕΠΕ δεν έχει συμπεριληφθεί το κόστος Ασφάλειας Ζωής και το κόστος Ασφάλειας Αυτοκινήτου.

Έξοδα διευθέτησης & συνομολόγησης: 1% στο ποσό διευκόλυνσης (Τα έξοδα μπορούν να ενσωματωθούν στο ποσό  της χρηματοδότησης)

Έξοδα πρόωρης εξόφλησης: Χωρίς χρέωση

Εξασφαλίσεις

  • Τουλάχιστο μια (1) προσωπική εγγύηση.
  • Εκχώρηση προς όφελος της Τράπεζας της Ασφάλειας Ζωής του πρωτοφειλέτη, εφόσον η Τράπεζα το απαιτήσει.
  • Εκχώρηση της ασφάλειας του αυτοκινήτου τύπου περιεκτικής κάλυψης.

Σημειώσεις

  • Η χρηματοδότηση  παραχωρείται βάσει ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ.
  • Η χορήγηση της διευκόλυνσης υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εξασφαλίσεων.
  • Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.
  • Η έγκριση ή απόρριψη κάθε αιτήματος εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Τράπεζας.
  • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το προϊόν ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τα επιτόκια και τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να αποταθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της USB Bank.