Ιδιώτες > Δάνεια > Ενοικιαγορά για Αυτοκίνητα/Μοτοσυκλέτες > Ενοικιαγορά για Καινούργιο Αυτοκίνητο

Σκοπός: Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου.
Μέγιστο Ποσό Χρηματοδότησης: €100.000
Ελάχιστη Συνεισφορά πελάτη: 10% της τιμής αγοράς.
Μέγιστη Διάρκεια αποπληρωμής: Επτά (7) χρόνια.
Απευθύνεται σε: Μόνιμους κατοίκους Κύπρου ηλικίας 18 – 65 ετών.
Νόμισμα Χρηματοδότησης: Ευρώ
Δικαιώματα Ενοικιαγοράς: Σταθερό Eπιτόκιο, καθ’ όλη την διάρκεια της Χρηματοδότησης, το ύψος του οποίου είναι ανάλογο με το  ποσοστό συνεισφοράς:
 
Συνεισφορά Σταθερό Επιτόκιο Συνολικό Eτήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) Ενδεικτική Μηνιαία Δόση Συνολικό Πληρωτέο Ποσό
10%  -   19.99% 5,00% 5,61% €283,07 €16.984,11
20%  -   49.99% 4,50% 5,08% €279,65 €16.778,72
Πάνω από 50%  4,00% 4,56% €276,25 €16.574,87

Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου, με ποσό χρηματοδότησης €15.000, διάρκεια αποπληρωμής 5 χρόνια και με αρχικά τραπεζικά έξοδα (διευθέτησης, εγγράφων και χαρτόσημα). Για σκοπούς υπολογισμού του ΣΕΠΕ δεν έχει συμπεριληφθεί το κόστος Ασφάλειας Ζωής και το κόστος Ασφάλειας Αυτοκινήτου.

Έξοδα διευθέτησης & συνομολόγησης: 1% στο ποσό διευκόλυνσης (Τα έξοδα μπορούν να ενσωματωθούν στο ποσό  της χρηματοδότησης)

Έξοδα πρόωρης εξόφλησης: Χωρίς Χρέωση  

Εξασφαλίσεις

  • Τουλάχιστο μια (1) προσωπική εγγύηση.
  • Εκχώρηση προς όφελος της Τράπεζας της Ασφάλειας Ζωής του πρωτοφειλέτη, εφόσον η Τράπεζα το απαιτήσει.
  • Εκχώρηση της ασφάλειας του αυτοκινήτου τύπου περιεκτικής κάλυψης.

Σημειώσεις

  • Η χρηματοδότηση  παραχωρείται βάσει ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ.
  • Η χορήγηση της διευκόλυνσης υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εξασφαλίσεων.
  • Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.
  • Η έγκριση ή απόρριψη κάθε αιτήματος εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Τράπεζας.
  • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το προϊόν ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τα επιτόκια και τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να αποταθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της USB Bank.