Ιδιώτες > Δάνεια > Δάνεια Ενέργειας

Σκοπός: Αγορά ή και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Μέγιστο Ποσό Χρηματοδότησης: Μέχρι €6.000
Μέγιστη Διάρκεια αποπληρωμής: Πέντε (5) χρόνια.
Ελάχιστη Συνεισφορά πελάτη: 20% της τιμής αγοράς.
Απευθύνεται σε:   Μόνιμους κατοίκους Κύπρου ηλικίας 18 – 65 ετών.  
Νόμισμα Χρηματοδότησης: Ευρώ
Επιτόκιο: Κυμαινόμενο επιτόκιο αναλόγως με το ποσοστό συνεισφοράς του πελάτη    ως ακολούθως:  

Συνεισφορά Επιτόκιο Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) Ενδεικτική Μηνιαία Δόση Συνολικό Πληρωτέο Ποσό
20%  - 30 % BET + 0,30% 5,59% €113,04 €6.857,10
›30 % BET + 0,05% 5,32% €112,35 €6.815,99
  • ΒΕΤ = Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας είναι 4,63%

Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί για ποσό δανείου €6.000, διάρκεια αποπληρωμής 5 χρόνια και με αρχικά τραπεζικά έξοδα (διευθέτησης, εγγράφων και χαρτόσημα).

Έξοδα διευθέτησης: 0,50% στο ποσό διευκόλυνσης

Έξοδα συνομολόγησης:  €40

Έξοδα πρόωρης εξόφλησης: Χωρίς Χρέωση  

Εξασφαλίσεις

  • Τουλάχιστο μια (1) προσωπική εγγύηση.

Σημειώσεις

  • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.
  • Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εξασφαλίσεων.
  • Το επιτόκιο και η δόση των πιστωτικών διευκολύνσεων δύναται να τροποποιούνται από την Τράπεζα από καιρού εις καιρό, νοουμένου ότι υπάρχει μεταβολή του βασικού επιτοκίου με το οποίο είναι συνδεδεμένη η διευκόλυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τα επιτόκια και τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να αποταθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της USB Bank.