Ιδιώτες > Δάνεια > Καταναλωτικά Δάνεια > Δάνειο Γάμου

Σκοπός: Για να καλύψει τα έξοδα γάμου.
Μέγιστο Ποσό Δανείου: €10,000
Μέγιστη Διάρκεια αποπληρωμής: Έξι (6) μήνες
Απευθύνεται σε: Μόνιμους κατοίκους Κύπρου ηλικίας 18 – 65 ετών
Νόμισμα Χρηματοδότησης: Ευρώ
Επιτόκιο: Αναλόγως με την εξασφάλιση πιο κάτω:
 
Εξασφάλιση Επιτόκιο Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) Ενδεικτική Μηνιαία Δόση Συνολικό Πληρωτέο Ποσό
Χωρίς Εμπράγματες εξασφαλίσεις BET + 4,50% 14,26% €1.196,93 €7.272,59
Με Εμπράγματες εξασφαλίσεις BET + 2,50% 12,90% €1.190,05 €7.247,31
Με δέσμευση μετρητών 1,25%  πέραν του επιτοκίου της κατάθεσης που θα δεσμευθεί Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε
  • ΒΕΤ= Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας 4,34%

Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί για δάνειο γάμου €7,000, διάρκεια αποπληρωμής 6 μήνες και με αρχικά τραπεζικά έξοδα (διευθέτησης, εγγράφων και χαρτόσημα).

Έξοδα διευθέτησης & συνομολόγησης: 0.50% στο ποσό διευκόλυνσης

Έξοδα ετοιμασίας νομικών εγγράφων: €50

Έξοδα πρόωρης εξόφλησης: €0 (μηδέν)

Εξασφαλίσεις

Κατά την κρίση της Τράπεζας, αναλόγως του ποσού και της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου:

  • Εμπράγματες εξασφαλίσεις (δέσμευση μετρητών, υποθήκη)
  • Εκχώρηση Ασφάλειας Ζωής του πρωτοφειλέτη.
  • Προσωπικές εγγυήσεις.

Σημειώσεις

  • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.
  • Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εξασφαλίσεων.
  • Το επιτόκιο και η δόση των πιστωτικών διευκολύνσεων δύναται να τροποποιούνται από την Τράπεζα από καιρού εις καιρό, νοουμένου ότι υπάρχει μεταβολή του βασικού επιτοκίου με το οποίο είναι συνδεδεμένη η διευκόλυνση.
  • Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις του ενυπόθηκου δανείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της USB Bank ή στο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών.