Καριέρα > Αίτηση Πρόσληψης

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ώστε να συμπεριληφθούν στο αρχείο μας για μελλοντική αναφορά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 
careers@usbbank.com.cy