Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση από BLC Bank SAL

03/03/2015 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC  

17/04/2015 Ανακοίνωση Έγκρισης Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης  

24/04/2015 Έγγραφα Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της USB BANK PLC για απόκτηση μέχρι και του 100%
του μετοχικού της κεφαλαίου, από την BLC Bank SAL.
 
  Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης  
  Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης
  Σημαντικές Πληροφορίες
  Δήλωση Ανάκλησης
  Εντολή Επενδυτή

05/05/2015 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου  

11/05/2015 Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου επί της Δημόσιας Πρότασης της BLC Bank sal για απόκτηση μέχρι 100%
 του μετοχικού κεφαλαίου της USB BANK PLC.
 

11/05/2015 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας
BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου.
 

11/05/2015 Έκθεση Αξιολόγησης της Προτεινόμενης Αντιπαροχής €0,30 ανά μετοχή για την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση
Εξαγοράς της USB BANK PLC από την BLC BANK SAL.
 

27/05/2015 Ανακοίνωση Αποτελέσματος της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της USB BANK PLC
 

31/07/2015 Ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της USB BANK PLC
 

26/08/2015 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ BLC BANK SAL
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC
 

05/10/2015 Επιτυχής ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης της BLC BANK SAL και διαγραφή των τίτλων της USB BANK PLC
από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου