Σχέσεις Επενδυτών > Ανακοινώσεις > 2015

20/11/2015 Νέα Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του  

05/10/2015 Επιτυχής ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης της BLC BANK SAL και διαγραφή των τίτλων της USB BANK PLC
από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
 

26/08/2015 Αποχώρηση μη-Εκτελεστικού, μη-Ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC  

22/07/2015 Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων  

22/07/2015 Αποφάσεις Συνεδρίας ημερομηνίας 21/7/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC  

22/07/2015 Μη ελεγμένα εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα  

22/07/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ USB BANK PLC
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚE ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
 

01/07/2015 Ολοκλήρωση Εξαγοράς Αξιών που Εκδόθηκαν από την USB BANK PLC  

30/06/2015 Προειδοποίηση κέρδους/ζημιών  

29/06/2015 Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  

25/06/2015 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου  

10/06/2015 Εξαγορά και πληρωμή τόκου των μη μετατρέψιμων ομολόγων 2009-2019  

10/06/2015 Εξαγορά και πληρωμή τόκου των μετατρέψιμων ομολόγων 2010-2020  

05/06/2015 Καθορισμός της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  

29/05/2015 Αποφάσεις της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας  
Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου  
Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 18 των περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμων του 2007 και 2009  

11/05/2015 Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου επί της Δημόσιας Πρότασης της BLC BANK SAL για απόκτηση
μέχρι 100% του μετοχικού κεφαλαίου της USB BANK PLC
 

08/05/2015 Γραπτή Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα  

05/05/2015 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου  

05/05/2015 Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

21/04/2015 Αποφάσεις συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC αναφορικά με την κεφαλαιακή της δομή.  

21/04/2015 Έγκριση της Μη Ελεγμένης Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης για την περίοδο
1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 20 Απριλίου 2015
 

21/04/2015 Έγκριση των Τελικών Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31.12.2014  

08/04/2015 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου  

26/02/2015 Έγκριση Ένδειξης Αποτελέσματος της USB BANK PLC για το οικονομικό έτος 2014  

12/02/2015 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου  

20/01/2015 Πρόσφατη μεταβολή του Ελβετικού Φράγκου έναντι του Ευρώ