Σχέσεις Επενδυτών > Ανακοινώσεις > 2014

31/12/2014 Προειδοποίηση Κέρδους/Ζημιών  

09/12/2014 Πληρωμή Τόκου Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων 2009-2019  

09/12/2014 Πληρωμή Τόκου Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020  

03/11/2014 Έγκριση της Μη Ελεγμένης Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης  

21/10/2014 Συνεδρία για την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης  

02/10/2014 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

15/09/2014 Τιμή Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

06/08/2014 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  
Διαδικασία Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  
'Εντυπο Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

25/07/2014 Μη ελεγμένα εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα  

25/07/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
 

03/07/2014 Πληρωμή Τόκου Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων 2009-2019  

03/07/2014 Πληρωμή Τόκου Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020  

30/06/2014 Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  

25/06/2014 Aνώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής  

23/06/2014 Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιάς  

10/06/2014 Πληρωμή Τόκου Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων 2009-2019  

10/06/2014 Πληρωμή Τόκου Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020  

05/06/2014 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου  

03/06/2014 Καθορισμός της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  

30/05/2014 Συνολικός αριθμός των Δικαιωμάτων Ψήφου και του Κεφαλαίου του Εκδότη  

27/05/2014 Έκδοση νέου κεφαλαίου  

30/04/2014 Έγκριση των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31.12.2013  

30/04/2014 Έγκριση της Μη Ελεγμένης Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης  

11/04/2014 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου  

02/04/2014 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

28/03/2014 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της USB Bank PLC  

17/03/2014 Τιμή Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές της Τράπεζας  

10/03/2014 Γραπτή 'Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 'Εκθεση Αξιολόγησης Ανεξαρτήτου Εμπειρογνώμονα  

04/03/2014 Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  

25/02/2014 Έγκριση Ένδειξης Αποτελέσματος της USB BANK PLC για το οικονομικό έτος 2013  

25/02/2014 Αποφάσεις συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC για θέματα κεφαλαίου  

13/02/2014 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  
Διαδικασία Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  
'Εντυπο Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

12/02/2014 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου  

03/01/2014 Πληρωμή Τόκου Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων 2009-2019  

03/01/2014 Πληρωμή Τόκου Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020