Σχέσεις Επενδυτών > Ανακοινώσεις > 2013

16/12/2013 Προειδοποίηση Κέρδους/Ζημιών  

06/12/2013 Πληρωμή Τόκου Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων 2009-2019  

06/12/2013 Πληρωμή Τόκου Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020  

18/11/2013 Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης  

01/11/2013 Συνεδρία για την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης (δεύτερο εξάμηνο)  

02/10/2013 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

16/09/2013 Τιμή Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

30/08/2013 Μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο 2013  

06/08/2013 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  
Διαδικασία Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  
'Εντυπο Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

05/08/2013 Ανακοίνωση των Μη Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Τράπεζας, για το πρώτο εξάμηνο του 2013  

29/07/2013 Αποφάσεις της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετοχών
και της συνεδρίας του διοικιτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουλίου 2013
 

02/07/2013 Πληρωμή Τόκου Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων 2009-2019  

02/07/2013 Πληρωμή Τόκου Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020  

01/07/2013 Ταχυδρόμηση πρόσκλησης στους μετόχους για την Ε.Γ.Σ.  

27/06/2013 Προειδοποίηση Κέρδους/Ζημιών  

10/06/2013 Πληρωμή Τόκου Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων 2009-2019  

10/06/2013 Πληρωμή Τόκου Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020  

02/05/2013 Ετήσιο Δελτίο της USBBANK PLC για την περίοδο 29/5/2012 μέχρι 2/5/2013  

30/04/2013 Έγκριση των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31.12.2012
και καθορισμός της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 

30/04/2013 Έγκριση της Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης  

19/04/2013 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου  
02/04/2013 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  


02/04/2013 Ενημέρωση επενδυτικού κοινού  

15/03/2013 Τιμή Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

28/02/2013 Αντικατάσταση του εκπροσώπου της BLC BANK SAL στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας  

28/02/2013 Έγκριση ένδειξης αποτελέσματος της USB BANK PLC για το οικονομικό έτος 2012  

21/02/2013 Ένδειξη αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2012  

13/02/2013 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  
Διαδικασία Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  
'Εντυπο Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

03/01/2013 Πληρωμή Τόκου Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων 2009-2019  

03/01/2013 Πληρωμή Τόκου Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020