Δημόσια Πρόταση από BLC BANK S.A.L.

23/12/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ BLC BANK SAL  

30/12/2010 Έγγραφα Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της USB BANK PLC για απόκτηση μέχρι του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, από την ΒLC BANK S.A.L.
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
  ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

30/12/2010 Έγγραφα Δημόσιας Πρότασης προς τους κατόχους Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB BANK PLC για απόκτηση μέχρι του 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010/2020, από την ΒLC BANK S.A.L.
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
  ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

04/01/2011 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου  

18/01/2011 Άποψη Διοικητικού Συμβουλίου επί της Δημόσιας Πρότασης της BLC BANK S.A.L. για απόκτηση μέχρι 100% του μετοχικού κεφαλαίου της USB BANK PLC και επί της Δημόσιας Πρότασης για απόκτηση μέχρι 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB BANK PLC  

18/01/2011 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου.  

18/01/2011 Έκθεση Αξιολόγησης της Προτεινόμενης Αντιπαροχής €0,80 ανά μετοχή από τη BDO Limited  

18/01/2011 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB BANK PLC.  

18/01/2011 Έκθεση Αξιολόγησης της Προτεινόμενης Αντιπαροχής €1,00 για κάθε ένα μετατρέψιμο ομόλογο από τη BDO Limited  

26/01/2011 Επίτευξη προϋπόθεσης όρου της Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της USB BANK PLC από την BLC BANK S.A.L.  

02/02/2011 Συναλλαγές αγοράς μετοχών της BLC BANK S.a.l. στην USBBANK PLC  

04/02/2011 Συναλλαγές αγοράς μετοχών της BLC BANK S.a.l. στην USBBANK PLC  

07/02/2011 Συναλλαγές αγοράς μετοχών της BLC BANK S.a.l. στην USBBANK PLC  

21/02/2011 Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης της BLC BANK S.A.L. προς τους μετόχους της USB BANK PLC  

23/02/2011 Oλοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης της BLC BANK SAL προς τους κατόχους Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB BANK PLC & διαφοροποίηση όσον αφορά το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της BLC BANK SAL προς τους μετόχους της USB BANK PLC