Σχέσεις Επενδυτών > Εξαμηνιαία Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2015 (Μη Ελεγμένα) (3.16 MB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2014 (Μη Ελεγμένα) (2047 KB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2013 (Μη Ελεγμένα) (257 KB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2012 (Μη Ελεγμένα) (1603 KB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2011 (Μη Ελεγμένα) (256 KB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2010 (Μη Ελεγμένα) (386 KB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2009 (Μη Ελεγμένα) (402 KB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2008 (Μη Ελεγμένα) (294 KB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2007 (Μη Ελεγμένα) (350 KB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2006 (Ελεγμένα) (385 KB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2006 (Μη Ελεγμένα) (249 KB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2005 (721 KB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2004 (113 KB)
Οικονομικά Στοιχεία 30/06/2003 (101 KB)

 

  Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Έτους
   (689 KB)
   (228 KB)
   (103 KB)
   (116 KB)
   (160 KB)
   (166 KB)
   (150 KB)
   (169 KB)
   (145 KB)
   (118 KB)