Σχέσεις Επενδυτών > Διοικητικό Συμβούλιο

Στόχος της Τράπεζας είναι η εξασφάλιση προς όλους τους μετόχους έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών για όλες τις ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν την εταιρεία.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, Τ.Θ. 28510, 2080 Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. +357 22 883523, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor.relations@usb.com.cy