Τι είναι το CRS?

Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS) είναι ένας κανονισμός που ξεκίνησε από τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών για τους φορολογικούς τους πελάτες και λογαριασμούς, το οποίο έχει ως σκοπό να συμβάλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.


Χώρες που μετέχουν στο CRS

Περισσότερες από 90 χώρες μετέχουν στο CRS, περιλαμβανομένων και όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το CRS εφαρμόζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) μέσω της Οδηγίας που αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (Οδηγία 2014/107/ΕΕ). Οι σχέσεις της Κύπρου με χώρες μη-μέλη της Ε.Ε. καθορίζονται από πολυμερείς συμφωνίες.

Η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υιοθετήσει την Οδηγία στην εθνική νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα, οι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί της Κύπρου όπως είναι η USB Bank PLC οφείλουν να δίνουν πληροφορίες στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου οι οποίοι με τη σειρά τους θα τις δίνουν στις φορολογικές Αρχές των χωρών των κατόχων λογαριασμών όπου είναι φορολογικοί κάτοικοι.


Απαιτήσεις του CRS

To CRS απαιτεί από τους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς να:

  • Λαμβάνουν πληροφορίες για τη φορολογική κατοικία,
  • Συμμορφώνονται με την πιστοποίηση και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας,
  • Υποβάλλουν κάθε χρόνο πληροφορίες σχετικές με τους λογαριασμούς πελατών που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών.
Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται:
  • Το όνομα, διεύθυνση και αριθμός φορολογικής ταυτότητας ή ημερομηνία και τόπος γέννησης του κάθε πελάτη που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας,
  • Ο αριθμός του λογαριασμού,
  • Το υπόλοιπο του λογαριασμού ή η αξία κατά το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους ή άλλης περιόδου αναφοράς ή, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, το υπόλοιπο αμέσως πριν από το κλείσιμο του λογαριασμού,
  • Το εισόδημα στους λογαριασμούς αυτούς, περιλαμβανομένων και των μεικτών εσόδων.


Η πρώτη υποβολή πληροφοριών θα γίνει το 2017 και θα καλύπτει το έτος 2016.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες: