Έντυπο Ερωτήσεων και Απαντήσεων του Συνδέσμου Τραπεζών αναφορικά με τις πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς και της Διαδικασίας Διαμεσολάβησης


Το «Έντυπο Ερωτήσεων και Απαντήσεων του Συνδέσμου Τραπεζών αναφορικά με τις πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς και της Διαδικασίας Διαμεσολάβησης» απευθύνετε σε όλους τους δανειολήπτες (νομικά και φυσικά πρόσωπα) που εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του «Κώδικα Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες» της «Οδηγίας για τη Διαχείριση Καθυστερήσεων» της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σε αυτό μπορούν οι πιο πάνω δανειολήπτες να βρουν πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των καθυστερήσεων τους και τη διαδικασία υποβολής αιτήματος για αναδιάρθρωση των χορηγήσεων τους καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Το έντυπο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της παρούσης ιστοσελίδας καθώς επίσης και σε έντυπη μορφή από όλες τις Μονάδες/Καταστήματα της Τράπεζας


Για το «Έντυπο Ερωτήσεων και Απαντήσεων του Συνδέσμου Τραπεζών» πατήστε εδώ.