Τι είναι το FATCA;

Το FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) αναφέρεται στους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στην νομοθεσία των ΗΠΑ, που στόχο έχουν την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από πρόσωπα που φορολογούνται από τις ΗΠΑ. Οι κανονισμοί αυτοί απαιτούν από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που εδρεύουν εκτός ΗΠΑ (FFIs – Foreign Financial Institutions) να παρέχουν στην Αρχή Εσωτερικών Προσόδων (IRS) των ΗΠΑ, πληροφορίες σχετικά με φορολογικούς κάτοικους ΗΠΑ (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι διατηρούν λογαριασμούς εκτός των ΗΠΑ.

Διακρατική Συμφωνία Κύπρου και ΗΠΑ (IGA)

Η Κύπρος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν Διακρατική Συμφωνία (IGA) στις 2 Δεκεμβρίου 2014. Η συμφωνία αυτή προσδιορίζει όπως η USB BANK PLC και όλοι οι κυπριακοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (participating Cyprus financial institutions) εντοπίσουν τους λογαριασμούς που διατηρούνται από φορολογικούς κάτοικους ΗΠΑ, εφαρμόσουν διαδικασίες εξακρίβωσης της φορολογικής ταυτότητας των πελατών τους και όπως υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με φορολογικούς κάτοικους ΗΠΑ και τους λογαριασμούς αυτών των πελατών, στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου που στην συνέχεια θα υποβάλλει αυτές τις πληροφορίες στο IRS.

Σε γενικές γραμμές, η Διακρατική Συμφωνία απαιτεί από κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό να:

  • Ζητά από τους πελάτες να υποβάλλουν βεβαίωση (self-certification/ αυτοπιστοποίηση) σχετικά με την φορολογική τους κατάσταση όσον αφορά τις ΗΠΑ.
  • Συμμορφώνεται με τις διαδικασίες εξακρίβωσης της ταυτότητας και δέουσας επιμέλειας σε σχέση με την αναγνώριση των λογαριασμών που διατηρούνται από φορολογικούς κάτοικους ΗΠΑ.
  • Υποβάλλει σε ετήσια βάση τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτούς τους λογαριασμούς.
  • Υποβάλλει στοιχεία για κάτοχο λογαριασμού που αποτυγχάνει ή αρνείται να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για να καθοριστεί κατά πόσον ο πελάτης είναι φορολογικός κάτοικος ΗΠΑ.

Η Διακρατική Συμφωνία επιβάλλει επίσης σε κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό να εγγραφεί στο IRS. Η USB BANK PLC, έχει εγγραφεί σαν Financial Institution στο πλαίσιο του μοντέλου 1 IGA, και έχει τον αριθμό GIIN (Παγκόσμιο Αριθμό Μητρώου Διαμεσολαβητή): I8FJ14.00004.ME.196.

Απαιτήσεις στο πλαίσιο υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τη Διακρατική Συμφωνία

Η USB BANK PLC πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για ένα πελάτη που συνδέεται με ενδείξεις ΗΠΑ, τα οποία προσδιορίζουν το φορολογικό καθεστώς του πελάτη όσον αφορά τις ΗΠΑ, και να διατηρεί όλες τις σχετικές πληροφορίες του λογαριασμού του πελάτη, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αυτές τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με την Διακρατική Συμφωνία, η Τράπεζα υποχρεούται να αναφέρει αρχής γενομένης το 2015, πληροφορίες για τους λογαριασμούς των φορολογικών κατοίκων ΗΠΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Το όνομα, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας των ΗΠΑ (ΤΙΝ) ή την ημερομηνία γέννησης κάθε πελάτη, ο οποίος θεωρείται φορολογικός κάτοικος ΗΠΑ,
  • Τον αριθμό του λογαριασμού,
  • Το υπόλοιπο του λογαριασμού ή την αξία κατά το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους ή άλλης περιόδου αναφοράς ή, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, το υπόλοιπο αμέσως πριν από το κλείσιμο του λογαριασμού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Τμήμα Φορολογίας - Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών

IRS - Αρμόδια Αμερικανική αρχή - IRS website

Έντυπα IRS Τίτλος Εντύπου
W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification
Αίτηση για Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας και Πιστοποίηση
W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding
Πιστοποιητικό Αλλοδαπού Καθεστώτος Δικαιούχου για Παρακράτηση Φόρου στις Ηνωμένες Πολιτείες (Φυσικό Πρόσωπο)
W-8BEN-E Certificate of Entities Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)
Πιστοποιητικό Αλλοδαπού Καθεστώτος Δικαιούχου για Παρακράτηση Φόρου στις Ηνωμένες Πολιτείες (Νομικό Πρόσωπο)