Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για αναδιάρθρωση των λογαριασμών που διατηρείτε με την Τράπεζα, τότε, βάσει σχετικής πρόνοιας της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τη Διαχείριση Καθυστερήσεων, θα πρέπει να συμπληρώσετε την «Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων», την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από εδώ σε ηλεκτρονική μορφή ή από όλες τις Μονάδες/Καταστήματα της Τράπεζας σε έντυπη μορφή.

• Για την «Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων» πατήστε εδώ.