Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

«Τον Οδηγό του Κώδικα Συμπεριφοράς για το χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες έχει εκδώσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τον Απρίλιο του 2015. Ο Οδηγός συνοψίζει τις σημαντικές πρόνοιες του Κώδικα για κάθε ένα από τα έξι στάδια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανείων ούτως ώστε να βοηθήσει τους δανειολήπτες να κατανοήσουν τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις τους κατά τη συναλλαγή τους με το πιστωτικό ίδρυμα για σκοπούς αναδιάρθρωσης των δανείων τους.

Ο Κώδικας εκδόθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2013 και μετέπειτα αναθεωρήθηκε με το νέο Κώδικα που τέθηκε σε ισχύ στις 3 Απριλίου 2015. Ο νέος Κώδικας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 της περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγίας του 2015 της Κεντρική Τράπεζας της Κύπρου.»


Για τον «Οδηγό Διαχείρισης Καθυστερήσεων» πατήστε εδώ.