Επιτόκια Καταθετικών Προϊόντων

USB BANK PLC - ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Κατηγορία Λογαριασμών Υπόλοιπο Κατάθεσης Χρονιαίο Επιτόκιο
Τρεχούμενος Λογαριασμός* οποιοδήποτε 0.00%
icount οποιοδήποτε 0.40%
Αποταμιευτικός Λογαριασμός Προειδοποίησης €1-€19,999.99 0.05%
€20,000-€49,999.99 0.15%
€50,000-€249,999.99 0.40%
άνω των €250,000 0.50%
Λογαριασμός Προειδοποίησης Τριών Μηνών €1-€19,999.99 0.50%
€20,000-€49,999.99 0.70%
€50,000-€249,999.99 0.80%
άνω των €250,000 1.00%
Λογαριασμός Προειδοποίησης 'Εξι Μηνών €1-€19,999.99 0.80%
€20,000-€49,999.99 1.00%
€50,000-€249,999.99 1.10%
άνω των €250,000 1.25%

* Λειτουργία με βιβλιάριο επιταγών και δυνατότητα σύνδεσης πιστωτικής κάρτας VISAΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Κατηγορία Λογαριασμών Υπόλοιπο Κατάθεσης Επιτόκιο Προϊόντος
Εμπρόθεσμη Κατάθεση Μίας Εβδομάδας
€1-€249,999.99 0.02%
€250,000-€499,999.99 0.05%
άνω των €500,000 0.10%
Εμπρόθεσμη Κατάθεση Ενός Μηνός €1-€99,999.99 0.30%
€100,000-€249,999.99 0.60%
€250,000-€499,999.99 0.80%
άνω των €500,000 1.00%
Εμπρόθεσμη Κατάθεση Τριών Μηνών €1-€99,999.99 1.10%
€100,000-€249,999.99 1.25%
€250,000-€499,999.99 1.30%
άνω των €500,000 1.70%
Εμπρόθεσμη Κατάθεση 'Εξι Μηνών €1-€99,999.99 1.30%
€100,000-€249,999.99 1.50%
€250,000-€499,999.99 1.70%
άνω των €500,000 1.90%
Εμπρόθεσμη Κατάθεση Ενός Χρόνου €1-€99,999.99 1.45%
€100,000-€249,999.99 1.75%
€250,000-€499,999.99 1.90%
άνω των €500,000 2%

Σε όλα τα γραμμάτια το επιτόκιο το οποίο δίνεται στην έναρξη τους ισχύει μέχρι την λήξη τους.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

SAVE UP 1,3,6

Προϊόν Υπόλοιπο Κατάθεσης Χρονιαίο Επιτόκιο
Save Up 1 €1-€24,999.99 0.25%
€25,000-€49,999.99 0.35%
€50,000-€99,999.99 0.50%
€100,000-€249,999.99 0.75%
€250,000-€499,999.99 0.85%
άνω των €500,000 1.00%
Save Up 3 €1-€24,999.99 0.25%
€25,000-€49,999.99 0.50%
€50,000-€99,999.99 0.75%
€100,000-€249,999.99 1.00%
€250,000-€499,999.99 1.25%
άνω των €500,000 1.50%
Save Up 6 €1-€24,999.99 0.25%
€25,000-€49,999.99 0.50%
€50,000-€99,999.99 1.00%
€100,000-€249,999.99 1.25%
€250,000-€499,999.99 1.50%
άνω των €500,000 1.75%


USBBANK CURRENT DAILY

Προϊόν Υπόλοιπο Κατάθεσης Χρονιαίο Επιτόκιο
Current Daily €0-€4,999.99 0%
€5,000-€24,999.99 0%
€25,000-€49,999.99 0%
€50,000-€149,999.99 0.10%
€150,000-€349,999.99 0.20%
€350,000-€999,999.99 0.30%
€1M-€1,999,999.99 0.40%
€2M-€2,999,999.99 0.50%
άνω των €3M 0%


MINOR PLUS

Προϊόν Υπόλοιπο Κατάθεσης Χρονιαίο Επιτόκιο
Minor Plus Μέχρι €20,000 0.50%
€20,001-€50,000 1.00%
€50,001-€249,999.99 1.20%
άνω των €250,000 1.50%

Οι πίνακες αναθεωρούνται από καιρού εις καιρό με στόχο να περιλαμβάνουν όλα τα καταθετικά προϊόντα της Τράπεζας καθώς και τα ισχύοντα κατά καιρούς επιτόκια των προϊόντων. Η Τράπεζα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι ορθές και ακριβείς αλλά εννοείται ότι στην περίπτωση κατάθεσης οι ακριβείς όροι που θα διέπουν την μεταξύ μας συνεργασία καθώς και το ισχύον επιτόκιο και ο τρόπος κατά τον οποίο αυτό δυνατόν να μεταβάλλεται κατά καιρούς θα δίδονται γραπτώς.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα επιτόκια, να αποσύρει ή να τροποποιήσει τα παρόντα καταθετικά προϊόντα ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

18/2/2015