Μεγάλες Επιχειρήσεις > Εμπορικές Υπηρεσίες

Η Υπηρεσία Εμπορικών Εργασιών είναι η εξειδικευμένη μονάδα της Τράπεζας η οποία επεξεργάζεται τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου (έγγραφα εξαγωγής - εισαγωγής) πελατών.

Αυτές οι συναλλαγές εγγράφων εξαγωγής - εισαγωγής περιλαμβάνουν Ενέγγυες Πιστώσεις, Αξίες προς Είσπραξη και Εγγυητικές Επιστολές.

Διεύθυνση της Υπηρεσίας

Δημητσάνης 6

1070, Λευκωσία

Τηλ. (+357) 22883356
Φαξ. (+357) 22762942
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:   trade.services@usbbank.com.cy