Καριέρα > Θέσεις Εργασίας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι ωστόσο μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη προς μελλοντική χρήση.

Η αίτηση θα τηρηθεί στο αρχείο μας για ένα χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

USB BANK PLC
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,
Οδός Δημητσάνης αρ. 6, 1070 Λευκωσία
Tηλ. 22883471, 22883466, 22883401
Fax. 22883305