Σχέσεις Επενδυτών > Στοιχεία Μετοχής

Σύμβολα μετοχής

Reuters: USB.CY

Bloomberg: USB CY

USB BANK PLC - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 04.8.2016
Κατηγορία Μετόχου Αριθμός Αριθμός Μετοχών   %

BLC BANK S.A.L.

1 319.322.710   99.25

Εταιρείες, ιδιωτικές ή δημόσιες

19 60.462   0.019

Ιδιώτες

1.176 2.354.158   0.74

Σύνολο

1.196 321.737.330   100,00